Core Journal of Peking University

Excellent Sci-Tech Journal of Chinese Universities

Journal of Committee of Deep Space Exploration Technology, Chinese Society of Astronautics(CDSET-CSA)

Advanced Search

Most Cited

1
Design of Chang'E-4 Lunar Farside Soft-Landing Mission
WU Weiren, WANG Qiong, TANG Yuhua, YU Guobin, LIU Jizhong, ZHANG Wei, NING Yuanming, LU Liangliang
2017, 4(2): 111-117. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2017.02.002
Abstract(5050) HTML (326) PDF 6604KB(3381)
2
The Development Process and Prospects for Mars Exploration
YU Dengyun, SUN Zezhou, MENG Linzhi, SHI Dong
2016, 3(2): 108-113. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2016.02.002
Abstract(4657) HTML (338) PDF 6212KB(2833)
3
China Lunar Exploration Program
WU Weiren, LIU Jizhong, TANG Yuhua, YU Dengyun, YU Guobin, ZHANG Zhe
2019, 6(5): 405-416. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2019.05.001
4
Review of Technology Development for Chinese Lunar Exploration Program
YU Dengyun, WU Xueying, WU Weiren
2016, 3(4): 307-314. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2016.04.002
Abstract(3267) HTML (125) PDF 10244KB(2279)
5
A Brief Introduction of the First Mars Exploration Mission in China
GENG Yan, ZHOU Jishi, LI Sha, FU Zhongliang, MENG Linzhi, LIU Jianjun, Wang Haipeng
2018, 5(5): 399-405. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2018.05.001
Abstract(2620) HTML (188) PDF 367KB(1108)
6
Overview of Space Nuclear Reactor Power Technology
HU Gu, ZHAO Shouzhi
2017, 4(5): 430-443. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2017.05.004
Abstract(2945) HTML (228) PDF 1697KB(1722)
7
Scientific Objectives and Payload Configuration of China's First Mars Exploration Mission
LI Chunlai, LIU Jianjun, GENG Yan, CAO Jinbin, ZHANG Tielong, FANG Guangyou, YANG Jianfeng, SHU Rong, ZOU Yongliao, LIN Yangting, OUYANG Ziyuan
2018, 5(5): 406-413. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2018.05.002
Abstract(3275) HTML (532) PDF 390KB(1169)
8
Achievements and Prospect of Chinese Lunar Probes
YE Peijian, YU Dengyun, SUN Zezhou, SHEN Zhenrong
2016, 3(4): 323-333. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2016.04.004
Abstract(2954) HTML (107) PDF 21814KB(1532)
9
Development and Future of China’s Deep Space TT&C System
DONG Guangliang, LI Haitao, HAO Wanhong, WANG Hong, ZHU Zhiyong, SHI Shanbin, FAN Min, ZHOU Huan, XU Dezhen
2018, 5(2): 99-114. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.001
Abstract(2914) HTML (266) PDF 2999KB(1452)
10
The Development Overview of Asteroid Exploration
ZHANG Rongqiao, HUANG Jiangchuan, HE Rongwei, GEN Yan, MENG Linzhi
2019, 6(5): 417-423,455. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2019.05.002
11
Technology Roadmap for Chang'E Program
PEI Zhaoyu, WANG Qiong, TIAN Yaosi
2015, 2(2): 99-110. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2015.02.001
Abstract(5917) PDF 1319KB(3121)
12
The Achievement and Future of China Space Transportation System
QIN Xudong, LONG Lehao, RONG Yi
2016, 3(4): 315-322. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2016.04.003
Abstract(7644) HTML (316) PDF 7303KB(7781)
13
An Overview of the Use and Development of Nuclear Power System in Deep Space Exploration
ZHU Anwen, LIU Lei, MA Shijun, Li Ming
2017, 4(5): 397-404. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2017.05.001
Abstract(2800) HTML (140) PDF 3418KB(1930)
14
Introduction of Chinese Space-Borne Gravitational Wave Detection Program “Taiji” and “Taiji-1” Satellite Mission
LUO Ziren, ZHANG Min, JIN Gang, WU Yueliang, HU Wenrui
2020, 7(1): 3-10. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2020.20191230001
Abstract(2441) HTML(673) PDF 621KB(440)
15
Research Status of the Near-Earth Asteroids' Hazard and Mitigation
MA Pengbin, BAOYIN Hexi
2016, 3(1): 10-17. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2016.01.002
Abstract(2791) HTML (85) PDF 1633KB(2341)
16
Key Technologies of Solar Sail Spacecraft
HU Haiyan
2016, 3(4): 334-344. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2016.04.005
Abstract(2885) HTML (90) PDF 20352KB(1541)
17
The Lunar and Deep Space Environment Exploration in China
WANG Chi, ZHANG Xianguo, XU Xinfeng, SUN Yueqiang
2019, 6(2): 105-118. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.001
18
Analysis and Design for the Mars Entry, Descent and Landing Mission
RAO Wei, SUN Zezhou, MENG LinZhi, WANG Chuang, JI Long
2016, 3(2): 121-128. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2016.02.004
Abstract(3216) HTML (153) PDF 9716KB(1982)
19
Study on Integrated Technique of Laser Ranging and Communication and Its Applications in Deep Space
LIU Xiangnan, LI Yingfei, XIANG Chengyong, CHEN Ming, LI Xiaoliang
2018, 5(2): 147-153,167. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.006
Abstract(1948) HTML (68) PDF 1608KB(1214)
20
Research Status and Developing Trend of the Autonomous Navigation, Guidance, and Control for Planetary Landing
YU Zhengshi, CUI Pingyuan
2016, 3(4): 345-355. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2016.04.006
Abstract(2533) HTML (76) PDF 2201KB(1308)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:18
 • To
 • Go