Volume 7,Issue 1,2020 Table of ContentsDownload Contents

   
Other Issues:  
  

Review

Introduction of Chinese Space-Borne Gravitational Wave Detection Program “Taiji” and “Taiji-1” Satellite Mission
  LUO Ziren, ZHANG Min, JIN Gang, WU Yueliang and HU Wenrui
  2020,7(1):3-10
  Abstract(214)  View PDF(155)   [HTML]
Development and Trend of Artificial Intelligent in Deep Space Exploration
  YU Dengyun, ZHANG Zhe, PAN Binfeng, LIU Chuankai, DING Liang, ZHU Jihong, GAO Haibo, LIU Jinguo and CHEN Peng
  2020,7(1):11-23
  Abstract(220)  View PDF(196)   [HTML]

Topic: Advanced Power of Deep Space Exploration

Advanced Power Source Technology of Deep Space Exploration
  NIU Changlei, LUO Zhifu, LEI Yingjun, WANG Wenqiang, ZHENG Jianjie, QIAO Xuerong, LUO Hongyi, HU Wenjun and ZHONG Wuye
  2020,7(1):24-34
  Abstract(235)  View PDF(236)   [HTML]
Research on Power System Development of Chinese Deep Space Exploration
  LEI Yingjun, ZHU Liyin and ZHANG Wenjia
  2020,7(1):35-40,46
  Abstract(180)  View PDF(137)   [HTML]
Solar Cell Array Design for Deep Space Exploration Missons
  WANG Wenqiang, YANG Hongdong, YANG Guang, WANG Jiayu, WU Qing and GU Chunjie
  2020,7(1):41-46
  Abstract(199)  View PDF(136)   [HTML]
A Review of Technology Development of Thermionic Energy Conversion for Space Application
  ZHONG Wuye, ZHAO Shouzhi, ZHENG Jianping, LV Zheng and XIE Jiachun
  2020,7(1):47-60
  Abstract(184)  View PDF(151)   [HTML]
The Plutonium-238 Radioisotope Thermoelectric Generator in the Deep Space Exploration
  LUO Hongyi, NIU Changlei, WU Shengna, LI Xin, TANG Xian and LUO Zhifu
  2020,7(1):61-72
  Abstract(204)  View PDF(148)   [HTML]
Study on Technical Index System and Framework of Safety Standards for RHU and RTG
  HU Wenjun, LIU Jizhong, TANG Yuhua, CHEN Junhong, ZHNAG Wei, ZHANG Zhe, LI Shangming and HU Shaoquan
  2020,7(1):73-80
  Abstract(217)  View PDF(133)   [HTML]
On Orbit Management Strategy of Lithium Ion Batteries for Deep Space Exploration
  ZHENG Jianjie, DU Yuan, WANG Weina, LUO Guangqiu and LIU Zhigang
  2020,7(1):81-86
  Abstract(210)  View PDF(129)   [HTML]
Test Research of High Specific Energy Lithium Carbon-Fluoride (Li/CFx) Batteries as Power Sources for Deep Space Exploration
  QIAO Xuerong, GUO Ji and MI Juan
  2020,7(1):87-92
  Abstract(166)  View PDF(147)   [HTML]

Article

Approximate Analytical Solutions of Motion near the Collinear Libration-Points in Restricted Three-Body Problem
  ZHOU Jing, HU Jun and ZHANG Bin
  2020,7(1):93-101
  Abstract(207)  View PDF(162)   [HTML]
An Attitude Estimation Method Based on LIE Group Representation for Deep Space Probe
  XU Hao, PEI Fujun and JIANG Ning
  2020,7(1):102-108
  Abstract(169)  View PDF(125)   [HTML]