Editorial Board
Editorial Board

Chief adviserEn-jie Luan

AdvisorShan-yi DU  Bao-yan DUAN  Hai-yan HU  Li-heng WANG  Pei-jian YE  Lv-qian ZHANG

Editor-in-chiefWei-ren WU

Executive deputy chiefJie CHEN  Ji-zhong LIU

Deputy chiefPing-yuan CUI  Guang-liang DONG  Guo-ping LI  Ming LI  Mao-lin NI  Chi WANGJun YAN  Deng-yun YU  Wen-hui  ZHOU

Editor in chiefWei-ren WU

Executive deputy editor in chiefPing-yuan CUI

Associate editor in chiefGuang-liang DONG  Mao-lin NI  Deng-yun YU

Standing editorial board Hexi-BAOYIN  Hu-tao CUI  Chun-ping FAN  Da-yi WANG  Rui XU

 

Editorial board Members

Professor  Andrew  Aldrin  Sensor application technology

University of Florida, U.S., aaldrin@fit.edu

Professor  Antonella  Barucci  Space Science

LESIA–Observatory of PARIS, France, Antonella.Barucci@obspm.fr

Professor  He-xi  BAOYIN  Space Systems Engineering, Interstellar Mission Analysis, Satellite Control, Nonlinear Dynamics

School of Aerospace Engineering, Tsinghua University, China, baoyin@tsinghua.edu.cn

Professor  Jie  CHEN  Multi-index Optimization, Multi-objective Decision and Control of Complex System

Beijing Institute of Technology, China, chenjie@bit.edu.cn

Professor  Xiao-qian  CHEN  Aircraft Overall Design

National Innovation Institute of Defense Technology, AMS, China, chenxiaoqian@nudt.edu.cn

Professor  Lei  CONG  Publishing Science

Beijing Institute of Technology Press, China. 

Professor  Hu-tao  CUI  Deep Space Autonomous Navigation, Trajectory Design, Systematic Design

Harbin Institute of Technology, China, mailto:cuiht@hit.edu.cn

Professor  Ping-yuan  CUI  Spacecraft Navigation Guidance and Control, Orbit Design and Optimization of Deep Space Probe

School of Aerospace Engineering, Beijing Institute of Technology, China, cuipy@bit.edu.cn

Professor  Guang-liang  DONG  Spacecraft navigation guidance and control, Orbit design and optimization of deep space probe

Beijing Institute of Tracking and Telecommunications Technology, China, dongguangliang@bittt.cn

Professor  Chun-ping  FAN  Science Communication, Environmental Education, High Engineering Education, Publishing Theory and Practice

Beijing Institute of Technology, China, fanchunping@bit.edu.cn

Academician  Jian-cheng  FANG  Spacecraft attitude control maglev inertial actuators and inertial navigation

Beihang University, China, buaa_fjc@buaa.edu.cn

Professor  Lei  GAO  navigation, guidance and control

China Aerospace Science and Technology Corporation, China, thrstone@sina.com

Professor  Hu-jun  GENG  spaceflight test control

China Electronics Technology Group Corporation, China, genghujun@foxmail.com

Professor  Lei  GUO  Uncertain and Stochastic System Control Theory, High Precision Navigation and Control System Technology

Beihang University, China, lguo@buaa.edu.cn

Professor  Xiao-yu  HONG  VLBI Deep Space Exploration and Satellite Orbit Measurement, Precision Rail Measurement Technology, VLBI Radio Astronomy

Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, China, xhong@shao.ac.cn

Professor  Jiang-chuan  HUANG  Aircraft overall design

China Academy of Space Technology, China, hjiangchuan@126.com

Professor  Xiang-yu  HUANG  Autonomous Navigation and Guidance Theory of Deep Space Exploration Spacecraft and Design of GNC System

Beijing Institute of Control Engineering, China, huangxyhit@sina.com

Academician  Hui-lin  JIANG  Space Photoelectric Technology and Optical Design

Changchun University of Science and Technology, China, Hljiang@cust.edu.cn

Professor  Chun-lai  LI  Planetary Science, Astrolithology, Planetary Remote Sensing

National Astronomical Observatories Chinese Academy of Sciences, China, licl@bao.ac.cn

Professor  Dong  LI  Overall design of launch vehicle

China Aerospace Science and Technology Corporation, China, lidong615@sina.com

Engineer  Guo-ping  LI

State Administration of Science, China, lgp@cnsa.gov.cn

Professor  Hai-tao  LI  Overall Design of Deep Space Measurement And Control

Beijing Institute of Tracking and Telecommunications Technology, China, lihaitao@bittt.cn

Professor  Jun-feng  LI  Deep Space Exploration, Satellite Formation Flying, Sloshing of Liquid-Filled Spacecraft

Tsinghua University, China, lijunf@tsinghua.edu.cn

Professor  Ming  LI 

China Academy of Space Technology, China, liming@spacechina.com

Professor  Shuang  LI  Spacecraft Dynamics and Control, New Concepts of Deep Space Exploration and Space Technology

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, lishuang@nuaa.edu.cn

Professor  Yan-hua  LI  Space TT & C Communication

China Aerospace Science and Technology Corporation, China, lyhqh2012@126.com

Professor  JI-zhong  LIU

Lunar Exploration and Space Program Center, China, liujizhong_12@163.com

Professor  Hong  LIU  Special Environmental Life Support and Biosafety

Beihang University, China, LH64@buaa.edu.cn

Professor  Zhi-fu  LUO  Isotopic electricity / heat source

China Institute of Atomic Energy, China, Luozhifu1001@aliyun.com

Professor  Guang-fu  MA  Optimal Control Nonlinear Control Robust Control Spacecraft Attitude, Orbital Dynamics and Control, Spacecraft Formation Flight Dynamics and Control Of Deep Space Probe

Harbin Institute of Technology, China, magf@hit.edu.cn

Professor  Mao-lin  NI  space control

Journal of Astronautics, China, niml@bice.org.cn

Professor  Xiao-lin  NING  Spacecraft Navigation Guidance and Control, Deep Space Probe Autonomous Navigation

Beihang University, China, ningxiaolin@buaa.edu.cn

Professor  Qi-liang  RONG

The Hong Kong Polytechnic University, China, Kl.yung@polyu.edu.hk

Professor  Zhao-yu  PEI  Space mission Master Design, Space Project Management

Lunar Exploration and Space Program Center, China, pyqbaba@163.com

Professor  Bei  PENG  Electronic Mechanical Engineering

Xidian University, China.

Associate Professor  Jin-jun  SHAN  Spacecraft Dynamics and Control

York University, Canada, jjshan@yorku.ca

Professor  Wei  SHAO  Autonomous Navigation for Deep Space Exploration, Machine Vision

Qingdao University of Science and Technology, China, shaowei_qd@126.com

Professor  Lin  SHEN  Aircraft Overall Design

China Aerospace Science and Technology Corporation, China, tolinsh@sina.com

Professor  Wei-Hua  SHI  General Technology of Space TT&C Communication

Southwest China Institute of Electronic Technology, China, shiwh009@163.com

Professor  Ze-zhou  SUN  Spacecraft Overall Design

China Academy of Space Technology, China, Sunzezhou1970@126.com

Professor  Li-ying  TAN  Optical Communication Technology

Harbin Institute of Technology, China, Sunzezhou1970@126.com

Professor  Xiao-min  TAN  Design of Satellite Radar System

China Aerospace Science and Technology Corporation, China, txm_2008@163.com

Professor  Shuo  TAN  Aircraft Design, Navigation, Guidance And Control, Flight Simulation

Northwestern Polytechnical University, China, stang@nwpu.edu.cn

Professor  Yu-hua  TAN  Overall Technology of Lunar Exploration Project, Organization and Management of Major Projects

Lunar Exploration and Space Program Center, China, tangyuhua2010@126.com

Professor  Biao  WANG  Mesomechanics,Physical Mechanics of Nanomaterials, Photoelectric Functional Material Mechanics

Sun Yat-sen University, China, wangbiao@mail.sysu.edu.cn

Professor  Chi  WANG  Space Physics, Space Weather, Magnetosphere Physics, Heliospheric Physics

National Space Science Center,CAS, China, cw@spaceweather.ac.cn

Professor  Da-yi  WANG  Autonomous Guidance, Navigation and Control, Fault Diagnosis and Fault Tolerant Control of Spacecraft

China Academy of Space Technology, China, dayiwang@163.com

Professor  Xue-pu  WANG  Publication management

Beijing Institute of Technology, China.

Academician  Wei-ren  WU  Overall Design of TT&C Communication and Deep Space Exploration Engineering

Lunar Exploration and Space Program Center, China, wuwr2002@vip.sina.com

Professor  Zhi-gang  WU  Aircraft Dynamics and Control, Robust Control and Optimal Control Theory Algorithm and Application

Dalian University of Technology, China, wuzhg@dlut.edu.cn

Professor  Zhi-jun  WEI  Solid Rocket Motor Theory and Technology, Solid Fuel Scramjet, Solid Fuel Combustion Theory and Combustion Control Technology

Beijing Institute of Technology, China, wzj@bit.edu.cn

Professor   Bo  XU   Aerospace Dynamics And Control

Nanjing University, China, xubo@hotmail.com

Professor  Qing  XU  Digital Photogranunetry, Deep Space Surveying and Mapping, Visualization of Spatial Data

Information Engineering University, China, xq@szdcec.com

Associate Professor  Rui  XU  Deep Space Probes Operate Autonomously, Autonomous Mission Planning for Deep Space ProbesDeep Space Probe Autonomous Navigation

Beijing Institute of Technology, China, xurui@bit.edu.cn

Professor  Jun  YAN  Astrophysics

National Astronomical Observatories, Chinese Academy of sciences, China, Yanjun@nao.cas.cn

Professor  Hong  YANG  Manned Space Planetary Protection

China Manned Space Engineering Office, China, Yanghong55@gmail.com

Professor  Xiao-bo  YANG  Signal Processing in Communication and Radar

University of Electronic Science and Technology of China, China, yangxb@uestc.edu.cn

Professor  Da-ren  YU  Aerospace Vehicle Design, Automatic Control Technology Of Inspiratory Engine And Power System

Harbin Institute of Technology, China, yudaren@hit.edu.cn

Professor  Deng-yun  YU  Spacecraft Dynamics and Overall Design Techniques

China Aerospace Science and Technology Corporation, China, yudyun@sina.com

Professor  Yong  YU  Radar Signal Processing

Beijing Research Institute of Telemetry, China, yuy_1971@126.com

Professor  Zhi-jian  YU  Satellite Launch Engineering Technology

Taiyuan Satellite Launch Center, China, Yzj63710@sina.com

Professor  He  ZHANG  Spacecraft Overall Design, Spacecraft Dynamics

China Academy of Space Technology, China, Zhanghe_maoqiu@163.com

Professor  Rong-qiao  ZHANG  Aerospace Engineering Management

Lunar Exploration and Space Program Center, China, zhangrq@sem.tsinghua.edu.cn

Professor  Wei  ZHANG  Spacecraft Overall Design, Spacecraft Navigation, Guidance and Control

Shanghai Institute of Satellite Engineering, China, wzhang509@126.com

Professor  Jian-hua  ZHENG  Aircraft Dynamics Control and Simulation, Autonomous Navigation and Control of Aircraft

National Space Science Center,CAS, China, zhengjianhua@nssc.ac.cn

Professor  JIAN-liang  ZHOU  Space TT & C

Beijing Aerospace Control Center, China, zhoujianliang@bacc.org.cn

Professor  Wen-hui  ZHOU

Beijing Institute of Technology, China, zhoujianliang@bacc.org.cn

Professor  Qiu-gang  ZONG  Magnetosphere Physics, Astrometeorology, Space Exploration

Peking University, China, qgzong@pku.edu.cn